Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας «Ηλεκτρολόγου για την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας -Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.»