Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συνδρομές ξενόγλωσσων περιοδικών