Διακήρυξη 07/2020 για την Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ – στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (νυν ΔΙΠΑΕ)