Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φακέλων αρχειοθέτησης πρωτοετών και Διοικ. Υπηρεσιών για τις ανάγκες του ∆ΙΠΑΕ