2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή