2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια «ηλεκτρολογικού πίνακα πυρασφάλειας για τη νησίδα υπολογιστικής ισχύος GRID»