Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «αποκατάσταση στεγανωτικού δαπέδου στις Φ.Ε. της Παν. Καβάλας»