Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών για την «Ασφάλιση για ένα έτος δύο αυτοκινήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες»