Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα πυρασφάλειας για τη νησίδα υπολογιστικής ισχύος GRID»