Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας “συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών”