Προμήθεια μπαταρίας για το E.I.X. με αριθ. Κυκλοφορίας ΚΗΥ 5297 του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις Σέρρες