Προμήθεια: «Πλαστικών Χρωμάτων κλπ» στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κατερίνη