ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια «προμήθεια ηλεκτρικού συσσωρευτή (Μπαταρία) για τις ανάγκες του Αγροκτήματος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού έως 146,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 20/03/2020 και ώρα 14:00.