Περιγραφή του έργου: Προμήθεια οργάνων τεχνολογικής αιχμής, οργάνων συμπληρωματικών για την ολοκλήρωση υπάρχοντος εξοπλισμού και οργάνων βοηθητικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020».
Έχει λάβει κωδικό MIS 5041812.
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Διευκρινίσεις (νέο):