Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια «για την προληπτική συντήρηση και επισκευή “χλωριωτή κεντρικού αντλιοστασίου Σίνδου”, συνολικού προϋπολογισμού έως 1.812,88 ευρώ (καθαρό ποσό 1.462,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ).
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 27/01/2020 και ώρα 14:00.