ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια Αρδευτικού Υλικού», συνολικού προϋπολογισμού έως 589,00 ευρώ (καθαρό ποσό 475,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ).

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 6-12-2019 και ώρα 14:00.