Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια «Διενέργεια μικροβιολογικής εξέτασης δειγμάτων νερού», συνολικού προϋπολογισμού έως 401,14 ευρώ (καθαρό ποσό 319,75 ευρώ + 24% ΦΠΑ).
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 6-12-2019 και ώρα 14:00.