Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς βοηθητικών μηχανών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές