ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για παροχή των υπηρεσιών «Απόφραξη, Καθαρισμός και Έλεγχος Δικτύου Λυμάτων και Όμβριων ΔΙΠΑΕ Σίνδου», συνολικού προϋπολογισμού έως 6.200,00 ευρώ (καθαρό ποσό 5.000,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ). .

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 29-11-2019 και ώρα 14:00.