Απαντήσεις στα σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης (19DIAB000006649) των τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας – Δράμας του ΔΙΠΑΕ:

Ανάρτηση υποβληθέντων σχολίων από οικονομικούς φορείς κατά το χρονικό διάστημα ανάρτησης της Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: