Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια υλικών «Κλιματιστικού μηχανήματος ψύξης κόμβου NOC», συνολικού προϋπολογισμού έως 1.488,00 ευρώ (καθαρό ποσό 1.200,00 ευρώ +24% ΦΠΑ). Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστημίο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 18-11-2019 και ώρα 14:00.