Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για παροχή των υπηρεσιών «Δήλωση Ν-Λογιστικές Υπηρεσίες», συνολικού προϋπολογισμού έως εκατόν είκοσι τέσσερα ευρώ ευρώ ( 124,00€) (καθαρό ποσό εκατό ευρώ(100,00€) +24% ΦΠΑ).