ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης – Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4795/2021(Α΄62)).