ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/60/οικ.8092/24.4.2024 (ΑΔΑ: ΨΜΥ546ΜΤΛ6-Η30) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας(ΥΠ.ΕΣ.) η ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων από τους αρμόδιους αξιολογητές για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.
Διευκρινίζεται ότι, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα είναι δυνατή και η αξιολόγηση υπαλλήλων από τους αρμόδιους αξιολογητές μόνο για τις περιπτώσεις των αξιολογήσεων που είτε δεν έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα είτε λόγω αστοχιών απαιτείται να ακυρωθούν και να υποβληθούν εκ νέου.
Για τις αξιολογήσεις υπαλλήλων που έχουν υποβληθεί οριστικά δεν θα είναι δυνατή τυχόν τροποποίηση αυτών από τους αξιολογητές.