Πίνακες αποτελεσμάτων “Απόκτηση Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023-2024″ Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4624/2019. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 245 του ν. 4957/2022. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.gr), του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε (http://rc.ihu.gr), του οικείου Τμήματος (https://www.iee.ihu.gr/), καθώς και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr.Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Μετά την εξέταση των όποιων ενστάσεων, ο οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δι.Πα.Ε (www.ihu.gr), του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε (http://rc.ihu.gr),του οικείου Τμήματος, καθώς και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr. Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων εντός του προβλεπόμενου 5/μέρου ο προσωρινός πίνακας καθίσταται οριστικός, χωρίς εκ νέου ανάρτηση στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.