Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων και προϊόντων εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ΔΙΠΑΕ