Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για τον Μάιο 2023.

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της
Ελλάδος, κατά το χρονικό διάστημα 01/05/2023 – 31/05/2023.