ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2023-24