Εισηγητική Έκθεση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής  για την Πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ με γνωστικό αντικείμενο: “Διαχείριση Τεχνικών Έργων Υποδομής με κωδ. ΑΠΕΛΛΑ 31748