Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος