Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τον Απρίλιο 2023.