Προκήρυξη για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με αριθμ. πρωτ. ΔΦ30/2327/8.2.2023 (ΑΔΑ: ΨΨΜΝ46ΨΖ3Π-164) σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»