Προσωρινοί πίνακες υποψ. Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2022-23 – με συμπληρωματικό πίνακα , Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων