28679/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Έρευνα και ανάπτυξη αντιφλεγμονώδων λειτουργικών τροφίμων, υψηλής διατροφικής αξίας, εμπλουτισμένων με ω-3 λιπαρά οξέα, αξιοποιώντας παραπροϊόντα της Ελληνικής αλιείας και υδατοκαλλιεργειών (Κωδ. Έργου 80396)» που χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Β’ Κύκλος, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα.Ελένη Καλογιάννη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου με ανταποδοτική υποτροφία έναν (1) Υποψήφιο Διδάκτορα (φυσικό πρόσωπο) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα, ο οποίος θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ), είτε θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη ημερομηνία στο φάκελο αποστολής), το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 11/08/2022 και ώρα 13:30.