23465/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνα ς του ΔιεθνούςΠανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Φωτοηλεκτροκαταλυτική τεχνολογία για μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προέρχεται από τον ήλιο σε πράσινα χημικά (Κωδ. Έργου 21030)» με ακρωνύμιο SunCoChem και αριθμό συμβολαίου Grant Agreement-862192 που χρηματοδοτείται από́την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικά Υπεύθυνη τη Δρ. Αντωνία Δελησταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ), είτε θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την
αναφερόμενη ημερομηνία στο φάκελο αποστολής), το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 07/07/2022 , και ώρα 13:30.