Σύγκλιση Συνέλευσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος εκλογής μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Συγχωνεύσεις».