Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων», του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.