Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.