Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή λογιστή ΔΙΠΑΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» με ακρωνύμιο MEDQUAD και Κωδικό Έργου 80402 του Προγράμματος ENI CBC MED 2014 – 2020.