Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα «Πολιτικών Μηχανικών» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) προσφέρει 5-ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και θα υποδεχτεί πρωτοετείς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2019. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, η προώθηση της ανώτερης γνώσης και η εμβάθυνση στην τεχνολογία των έργων που καλείται σήμερα ο Πολιτικός Μηχανικός να σχεδιάσει, να μελετήσει και να υλοποιήσει, ικανοποιώντας τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Στόχος του Τμήματος είναι να καλλιεργήσει στους αποφοίτους του την κριτική σκέψη, την ερευνητική ικανότητα, τις διαθεματικές συνέργειες και την επιστημονική αρτιότητα, στο πλαίσιο αναζήτησης της βέλτιστης τεχνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά λύσης για κάθε τεχνικό έργο και το ευρύτερο πλαίσιό του. Επίσης, να προωθήσει τις διεθνείς συνεργασίες σε ερευνητικούς τομείς αιχμής, στηρίζοντας και την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων καθηγητών, καθώς και να συμβάλλει σε διατμηματικές και διιδρυματικές συνεργασίες μεταξύ ακαδημαϊκών μονάδων με κοινό αντικείμενο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόγραμμα σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δέκα (10) Ακαδημαϊκών Εξάμηνων

1ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία 3 5
2 ΚΥ Απειροστικός Λογισμός Ι 4 5
3 ΚΥ Γεωδαισία Ι 4 5
4 ΚΥ Φυσική για Μηχανικούς 5 6
5 ΚΥ Τεχνικό Σχέδιο 4 5
6 ΚΥ Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ι 4 4
7 ΧΥ Βασικά εργαλεία πληροφορικής – Συγγραφής επιστημονικών κειμένων 1 0
Σύνολο 25 30
2ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Τεχνική Μηχανική Ι 4 5
2 ΚΥ Πιθανότητες και Στατιστική 3 4
3 ΚΥ Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 4 5
4 ΚΥ Γεωδαισία ΙΙ 5 5
5 ΚΥ Οικοδομικό Σχέδιο με Η/Υ 4 4
6 ΚΥ Προγραμματισμός Η/Υ 3 3
7 ΚΥ Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΙΙ 4 4
Σύνολο 27 30
3ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Γεωλογία Μηχανικού 4 4
2 ΚΥ Θεωρία Ελαστικότητας 4 5
3 ΚΥ Περιβαλλοντική Τεχνική 4 3
4 ΚΥ Οικοδομική Ι 4 4
5 ΚΥ Διαφορικές Εξισώσεις 4 5
6 ΚΥ Τεχνική Μηχανική ΙΙ 4 5
7 ΚΥ Κυκλοφοριακή Τεχνική 4 4
Σύνολο 28 30
4ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Αντοχή Υλικών 4 5
2 ΚΥ Μηχανική των Ρευστών 4 5
3 ΚΥ Στατική Ι – Ισοστατικοί φορείς 4 5
4 ΚΥ Εδαφομηχανική Ι 4 5
5 ΚΥ Αριθμητική Ανάλυση 4 5
6 ΚΥ Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι 4 5
Σύνολο 24 30
5ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Υδραυλική 4 5
2 ΚΥ Πολεοδομία, Αστικός χώρος και εφαρμογές νομοθεσίας 4 5
3 ΚΥ Οδοποιία Ι 4 5
4 ΚΥ Στατική ΙΙ – Υπερστατικοί φορείς 4 5
5 ΚΥ Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ 4 5
6 ΚΥ Εδαφομηχανική ΙΙ 4 5
Σύνολο 24 30
6ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Μεταλλικές Κατασκευές Ι 4 4
2 ΚΥ Θεμελιώσεις και Αντιστηρίξεις 4 5
3 ΚΥ Οδοποιία ΙΙ 4 4
4 ΚΥ Δυναμική των Κατασκευών Ι 4 5
3 ΚΥ Προγραμματισμός & Διαχείριση Τεχνικών Έργων 4 4
6 ΚΥ Υπόγεια Υδραυλική και Τεχνική Υδρολογία 4 4
7 ΚΥ Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις 4 4
Σύνολο 28 30
7ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ 4 5
2 ΚΥ Στατική με Μητρώα 4 5
Κατεύθυνση – Δ
3 ΔΥ Επιφανειακοί φορείς – Ειδικά θέματα πεπερασμένων στοιχείων 4 5
4 ΔΥ Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ 4 5
5 ΔΥ Οικοδομική ΙΙ 4 5
ΔΕ Σχεδιασμός & Επισκευές Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία 4 5
ΔΕ Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική  (ΓΥ) 4 5
ΔΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  (ΣΥ) 4 5
ΔΕ Υπολογιστική Ρευστομηχανική  (ΥΥ) 4 5
Κατεύθυνση – Γ
3 ΓΥ Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 4 5
4 ΓΥ Βραχομηχανική και Σήραγγες 4 5
5 ΓΥ Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής 4 5
ΓΕ Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 4 5
ΓΕ Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ (ΔΥ) 4 5
ΓΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  (ΣΥ) 4 5
ΓΕ Υδραυλική των ανοιχτών αγωγών και ποταμών  (ΥΥ) 4 5
Κατεύθυνση – Σ
3 ΣΥ Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 4 5
4 ΣΥ Σχεδιασμός Μεταφορών 4 5
5 ΣΥ Συστήματα Αστικών Μεταφορών 4 5
ΣΕ Οικονομία Μεταφορών 4 5
ΣΕ Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα 4 5
ΣΕ Οικοδομική ΙΙ  (ΔΥ) 4 5
ΣΕ Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ (ΔΥ) 4 5
Κατεύθυνση -Υ
3 ΥΥ Υδραυλική των ανοιχτών αγωγών και ποταμών 4 5
4 ΥΥ Επεξεργασία και Διαχείριση αστικών αποβλήτων 4 5
5 ΥΥ Υπολογιστική Ρευστομηχανική 4 5
ΥΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  (ΣΥ) 4 5
ΥΕ Δυναμική των Κατασκευών ΙΙ (ΔΥ) 4 5
ΥΕ Επιφανειακοί φορείς – Ειδικά θέματα πεπερασμένων στοιχείων (ΔΥ) 4 5
ΥΕ Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική 4 5
Σύνολο 24 30
8ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ 4 5
2 ΚΥ Αντισεισμικός Σχεδιασμός 4 5
Αγγλικά-Τεχνική ορολογία 2 0
Κατεύθυνση – Δ
3 ΔΥ Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών 4 5
4 ΔΥ Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – Ειδικές Κατασκ. Σκυροδ. 4 5
5 ΔΥ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 5
ΔΕ Ελαστική Ευστάθεια 4 5
ΔΕ Ψηφιακά  Συστήματα Σχεδιασμού 4 5
ΔΕ Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Κατασκευών 4 5
ΔΕ Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις  (ΓΥ) 4 5
Κατεύθυνση – Γ
3 ΓΥ Βαθιές θεμελιώσεις 4 5
4 ΓΥ Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις 4 5
5 ΓΥ Εδαφοδυναμική 4 5
ΓΕ Εργαστηριακές και Επιτόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής 4 5
ΓΕ Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών (ΔΥ) 4 5
ΓΕ Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Πλημμυρικού Κινδύνου (ΥΥ) 4 5
ΓΕ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (γεωθερμία, υδροηλεκτρικά έργα) (ΥΥ) 4 5
Κατεύθυνση – Σ
3 ΣΥ Ειδικά Θέματα Οδοποιίας 4 5
4 ΣΥ Διαχείριση Οδικών Έργων και Κυκλοφορίας 4 5
5 ΣΥ Οδική Ασφάλεια 4 5
ΣΕ Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συγκοινωνιακών Έργων 4 5
ΣΕ Εργαστηριακές και Επιτόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής (ΓΕ) 4 5
ΣΕ Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις  (ΓΥ) 4 5
ΣΕ Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών  (ΔΥ) 4 5
Κατεύθυνση -Υ
3 ΥΥ Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Πλημμυρικού Κινδύνου 4 5
4 ΥΥ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (γεωθερμία, υδροηλεκτρικά έργα) 4 5
5 ΥΥ Κυματομηχανική και Έργα Ανοικτής Θάλασσας 4 5
ΥΕ Υδραυλική Περιβάλλοντος 4 5
ΥΕ Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Συγκοινωνιακών Έργων  (ΣΕ) 4 5
ΥΕ Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις  (ΓΥ) 4 5
ΥΕ Προσομοίωση και Ανάλυση Κατασκευών  (ΔΥ) 4 5
Σύνολο 26 30
9ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΚΥ Παράκτια Μηχανική και Λιμενικά Έργα 4 5
2 ΚΥ Οργάνωση Εργοταξίου και Δομικές Μηχανές 4 5
Κατεύθυνση – Δ
3 ΔΥ Επισκευές-Ενισχύσεις Κατασκευών 4 5
4 ΔΥ Γεφυροποιία – Τεχνικά έργα οδοποιίας 4 5
5 ΔΥ Ελαστοπλαστική Ανάλυση Κατασκευών 4 5
ΔΕ Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων 4 5
ΔΕ Αποτύπωση, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτιρίων 4 5
ΔΕ Σύμμικτες Κατασκευές 4 5
ΔΕ Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα  (ΥΥ) 4 5
Κατεύθυνση – Γ
3 ΓΥ Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων 4 5
4 ΓΥ Γεωτεχνικές αστοχίες και Μέθοδοι Βελτίωσης Εδαφών 4 5
5 ΓΥ Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική 4 5
ΓΕ Φράγματα και χωμάτινες κατασκευές 4 5
ΓΕ Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής 4 5
ΓΕ Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα  (ΥΥ) 4 5
ΓΕ Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις  (ΥΥ) 4 5
Κατεύθυνση – Σ
3 ΣΥ Σχεδιασμός και Λειτουργία Σιδηροδρομικών Συστημάτων 4 5
4 ΣΥ Σχεδιασμός και Λειτουργία Θαλάσσιων Συστημάτων 4 5
5 ΣΥ Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροπορικών Συστημάτων 4 5
ΣΕ Πολιτική Μεταφορών 4 5
ΣΕ Ευφυείς πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές 4 5
ΣΕ Γεφυροποιία – Τεχνικά έργα οδοποιίας (ΔΥ) 4 5
ΣΕ Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (ΔΕ) 4 5
Κατεύθυνση -Υ
3 ΥΥ Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα 4 5
4 ΥΥ Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδεύσεις 4 5
5 ΥΥ Υδροδυναμική και Κατασκευές 4 5
ΥΕ Σύγχρονα ενεργειακά συστήματα θάλασσας 4 5
ΥΕ Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων (ΔΕ) 4 5
ΥΕ Γεφυροποιία – Τεχνικά έργα οδοποιίας (ΔΥ) 4 5
ΥΕ Οικοδομική ΙΙ  (ΔΥ 7ο) 4 5
Σύνολο 24 30
10ο Εξάμηνο
Α/Α Χαρακτ. Τίτλος μαθήματος Ώρες ECTS
1 ΠΥ Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο 30

Χαρακτηρισμός                                                               

1ο γράμμα

Κ             Κορμού

Δ             Κατεύθυνση – Δομοστατικά

Γ              Κατεύθυνση – Γεωτεχνικά

Σ              Κατεύθυνση – Συγκοινωνιακά

Υ              Κατεύθυνση – Υδραυλικά

Χ             Χωρίς Βαθμολογία – ECTS

2ο γράμμα

Υ              Υποχρεωτικό

Ε              Επιλογής

Προσωπικό

Ακαδημαϊκό Προσωπικό:

 1. Κολιόπουλος  Παναγιώτης –  Καθηγητής, Πρόεδρος
 2. Κακαλέτσης Δημήτριος – Καθηγητής,
 3. Μουρατίδης Ερρίκος – Καθηγητής,
 4. Βοζίκης Χρήστος – Αναπληρωτής Καθηγητής,
 5. Κίρτας Εμμανουήλ – Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 6. Παυλίδης Ιορδάνης – Αναπληρωτής Καθηγητής,
 7. Γαλάνης Αθανάσιος – Επίκουρος Καθηγητής,
 8. Δανιήλ Μαρία – Επίκουρη Καθηγήτρια,
 9. Παπαϊωάννου Σταύρος – Επίκουρος Καθηγητής,
 10. Βλαχονάσιου Ελένη – Λέκτορας Εφαρμογών,
 11. Λιαλιαμπής Ιωάννης – Λέκτορας Εφαρμογών,
 12. Παναγόπουλος Γεώργιος – Λέκτορας Εφαρμογών.

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας
Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ

Τηλέφωνα,Email:
Γραμματεία: 23210-49151,49119 tpde@teicm.gr, pmtg@teicm.gr
Πρόεδρος Τμήματος: 23210-49315 head_civil@teicm.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα