Γενικές πληροφορίες

Η εκπαίδευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων και διαχείρισης των επιχειρηματικών ζητημάτων, έχει κυρίως πρακτικό προσανατολισμό και αποσκοπεί πρωτίστως στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση των προκλήσεων, την επίλυση των προβλημάτων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει ως αποστολή την ανάπτυξη ικανών επιστημόνων στο αντικείμενο τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή τους επιστημονικής γνώσης, τους έρευνας και τους διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος. Το Τμήμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες που θα είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν τους σύνθετες απαιτήσεις του σύγχρονου, δυναμικού και ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τους γνώσεις, τους δεξιότητες και τους ικανότητες που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια τους φοίτησής τους. Μέσω τους επιστημονικής έρευνας στα σύγχρονα ζητήματα τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα φιλοδοξεί τους να συμβάλλει στην προαγωγή τους επιστημονικής γνώσης και στην προσπάθεια ενίσχυσης τους ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη τους περιφέρειας και την προώθησης τους ανταγωνιστικότητας και τους καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η επίτευξη αυτών των στόχων συμπληρώνεται από την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και την ανάπτυξη πολλαπλών ερευνητικών δραστηριοτήτων τους τομείς εξειδίκευσης και επιστημονικού ενδιαφέροντος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
Έχοντας κατανοήσει τη πολυπλοκότητα και τη μεταβλητότητα του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος και παρακολουθώντας τη δυναμική των εξελίξεων στην επιστήμη, τη διεθνή οικονομία και την τεχνολογία, αναπτύξαμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (Π.Π.Σ.) που ενσωματώνει τους διεθνείς τάσεις στη διδασκαλία τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, παρέχει ευελιξία τους ανάγκες των φοιτητών και σύγχρονες γνώσεις και ικανότητες που προετοιμάζουν τα διοικητικά στελέχη να αντιμετωπίσουν τους προκλήσεις και να αναπτύξουν επιτυχή καριέρα. Το Π.Π.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει μέσα από τα υποχρεωτικά μαθήματα ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που καλύπτει όλους τους τομείς τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτούν τα αναγκαία επιστημονικά εφόδια που απαιτούνται από τους σύγχρονους μάνατζερ, τους επιστήμονες και τους ειδικούς τους Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τους γνώσεις και τους ικανότητές τους επιλέγοντας κύρια και δευτερεύουσα κατεύθυνση σπουδών.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 8 εξάμηνα μαθημάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 240 ECTS.

Στα πρώτα δύο έτη σπουδών (εξάμηνα Α΄ ως Δ’) διδάσκονται μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ) και μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ) που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές.

Στο τρίτο έτος σπουδών (Ε΄ εξάμηνο) οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν υποχρεωτικά την κατεύθυνση σπουδών της εξειδίκευσης τους. Στο Π.Π.Σ. προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές κατεύθυνσης σπουδών:

 1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
 2. Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.
 3. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Στα εξάμηνα Ε’ ως Η’ οι φοιτητές διδάσκονται: α) μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, β) μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) ως επιλεγόμενα από την (κύρια) κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει, και γ) μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) ως επιλεγόμενα από την δευτερεύουσα κατεύθυνση ή ως ελεύθερης επιλογής.

Επομένως, για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν και να επιτύχουν στην αξιολόγηση 50 μαθημάτων συνολικά, που αντιστοιχούν σε 240 ECTS, από το οποία:

 • Τα 36 είναι υποχρεωτικά μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ) και ειδικής υποδομής (ΜΕΥ).
 • Τα 2 είναι μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας (ΜΓΥ), τα οποία οι φοιτητές πρέπει να περάσουν για να λάβουν πτυχίο, αλλά αυτά δεν φέρουν μονάδες ECTS και δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου. Η αξιολόγηση των φοιτητών στις εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας θα φέρει τον χαρακτηρισμό «Επιτυχής Εξέταση» ή «Αποτυχία». Οι φοιτητές μπορούν να περάσουν τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας προσκομίζοντας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. ως εξής: α) επιπέδου Β2 (τουλάχιστον) για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, και β) επιπέδου Γ2 για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ. Η επιτυχής εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και το συμπλήρωμα διπλώματος του φοιτητή.
 • Τα 8 είναι μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) που επιλέγονται από τα μαθήματα της (κύριας) κατεύθυνσης σπουδών που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Η επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και το συμπλήρωμα διπλώματος του φοιτητή.
 • Τα 4 είναι μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) που επιλέγονται από τις άλλες δύο κατευθύνσεις σπουδών του Π.Π.Σ. Στην περίπτωση που τα 4 αυτά μαθήματα επιλέγονται όλα από μία μόνο κατεύθυνση σπουδών, τότε συγκροτούν τη δευτερεύουσα κατεύθυνση εξειδίκευσης (“minor”) του φοιτητή, η οποία επίσης αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και το συμπλήρωμα διπλώματος του φοιτητή.

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει θέμα σχετικό με την κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει και επιβλέποντα καθηγητή που διδάσκει μαθήματα της κατεύθυνσης. Η πτυχιακή εργασία έχει 5 ECTS και αντιστοιχεί σε ένα μάθημα της κατεύθυνσης σπουδών του φοιτητή, δηλαδή το 8ο Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης. Επομένως, ο φοιτητής που επιλέγει να κάνει πτυχιακή εργασία θα επιλέξει 7 συνολικά μαθήματα κατεύθυνσης.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προαιρετικά πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια δύο μήνες και μπορεί να διενεργείται κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών μεταξύ του τρίτου και τέταρτου έτους σπουδών, ή μετά το τέταρτο έτος σπουδών, αλλά πριν τη λήψη πτυχίου. Η πρακτική άσκηση έχει 5 ECTS και γίνεται στη θέση του 4ου Μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής. Σε κάθε περίπτωση η πρακτική άσκηση διενεργείται σύμφωνα με όσο ορίζονται στον κανονισμό του Ιδρύματος και τις εκάστοτε απαιτήσεις και προϋποθέσεις που έχουν τα τυχόν χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης της πρακτικής άσκησης στα ΑΕΙ.

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών ανά εξάμηνο παρουσιάζεται στη συνέχεια.

A ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

101

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

102

Εισαγωγή στην Λογιστική

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

103

Στατιστική Ι        

ΜΓΥ

3

1

 

4

5

104

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

3

2

 

5

5

105

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

106

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

107

Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι*

ΜΓΥ

3

 

 

3

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

201

Μικροοικονομική

ΜΓΥ

3

2

 

5

5

202

Στατιστική ΙΙ

ΜΓΥ

3

1

 

4

5

203

Βάσεις Δεδομένων

ΜΓΥ

2

1

1

4

5

204

Οικονομικά Μαθηματικά

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

205

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

206

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

207

Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ*

ΜΓΥ

3

 

 

3

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

301

Μακροοικονομική

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

302

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

303

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

304

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

305

Μάρκετινγκ

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

306

Μεθοδολογία Έρευνας

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

401

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων Ι

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

402

Χρηματοοικονομική  Διοίκηση

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

403

Διοίκηση δικτύου διανομών (logistics)

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

404

Διοίκηση Πωλήσεων

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

405

Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

406

Δημόσιες Σχέσεις

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

501

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων ΙΙ

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

502

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

503

Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (1ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (2ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (1ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

601

Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

602

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

603

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (3ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (4ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (2ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

701

Διοίκηση Ποιότητας 

ΜΕY

3

 

 

3

5

702

Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

703

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (5ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (6ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (3ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

801

Στρατηγική Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

802

Εργασιακές Σχέσεις

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

803

Διοικητική Λογιστική

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (7ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (8ο) ή Πτυχιακή Εργασία

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (4ο) ή Πρακτική Άσκηση

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

A01

Διοικητική Οικονομική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α02

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΜΕ

2

1

 

3

5

Α03

Αρχές Οικονομικής Σκέψης

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α04

Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α05

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α06

Ζητήματα Σύγχρονης Ελληνικής  Οικονομίας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α07

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Α08

Λογιστική εταιρειών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α09

Περιφερειακή Οικονομική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α10

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α11

Ελεγκτική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α12

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης  Στατιστικής

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α13

Στοιχεία Δικαίου Επιχειρήσεων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

                 

 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

B01

Μάρκετινγκ υπηρεσιών

ΜΕ

3

 

 

3

5

B02

Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B03

Επικοινωνία μέσων κοινωνικής δικτύωσης

ΜΕ

3

 

 

3

5

B04

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

ΜΕ

2

1

 

3

5

B05

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B06

Ειδικά θέματα διαδικτυακού μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B07

Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

B08

Διοίκηση Μ.Μ.Ε.

ΜΕ

3

 

 

3

5

B09

Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών

ΜΕ

2

1

 

3

5

B10

Διοίκηση Οργανισμών

ΜΕ

2

1

 

3

5

B11

Συμπεριφορά καταναλωτή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΜΕ

3

 

 

3

5

B12

Ειδικά θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

ΜΕ

3

 

 

3

5

B13

Αθλητικό μάνατζμεντ και μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Γ01

Ειδικά θέματα βάσεων δεδομένων

ΜΕ

2

 

1

3

5

Α07

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ02

Σχεδιασμός δικτυακών τόπων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ03

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΜΕ

3

 

1

4

5

Γ04

Διοίκηση Προμηθειών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ05

Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ06

Σχεδιασμός Συστημάτων  Υπηρεσιών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ07

Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

                 

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Γ08

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ09

Διοίκηση Τεχνολογίας Καινοτομίας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ10

Διοίκηση Έργων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ11

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ12

Επιχειρηματική Ευφυία και Επιχειρηματική Αναλυτική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ13

Ειδικά θέματα επιχειρησιακής έρευνας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 8 εξάμηνα μαθημάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 240 ECTS.

Στα πρώτα δύο έτη σπουδών (εξάμηνα Α΄ ως Δ’) διδάσκονται μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ) και μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ) που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές.

Στο τρίτο έτος σπουδών (Ε΄ εξάμηνο) οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν υποχρεωτικά την κατεύθυνση σπουδών της εξειδίκευσης τους. Στο Π.Π.Σ. προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές κατεύθυνσης σπουδών:

 1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
 2. Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.
 3. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Στα εξάμηνα Ε’ ως Η’ οι φοιτητές διδάσκονται: α) μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, β) μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) ως επιλεγόμενα από την (κύρια) κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει, και γ) μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) ως επιλεγόμενα από την δευτερεύουσα κατεύθυνση ή ως ελεύθερης επιλογής.

Επομένως, για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν και να επιτύχουν στην αξιολόγηση 50 μαθημάτων συνολικά, που αντιστοιχούν σε 240 ECTS, από το οποία:

 • Τα 36 είναι υποχρεωτικά μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ) και ειδικής υποδομής (ΜΕΥ).
 • Τα 2 είναι μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας (ΜΓΥ), τα οποία οι φοιτητές πρέπει να περάσουν για να λάβουν πτυχίο, αλλά αυτά δεν φέρουν μονάδες ECTS και δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου. Η αξιολόγηση των φοιτητών στις εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας θα φέρει τον χαρακτηρισμό «Επιτυχής Εξέταση» ή «Αποτυχία». Οι φοιτητές μπορούν να περάσουν τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας προσκομίζοντας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή άλλο αντίστοιχο δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. ως εξής: α) επιπέδου Β2 (τουλάχιστον) για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, και β) επιπέδου Γ2 για το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ. Η επιτυχής εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και το συμπλήρωμα διπλώματος του φοιτητή.
 • Τα 8 είναι μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) που επιλέγονται από τα μαθήματα της (κύριας) κατεύθυνσης σπουδών που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Η επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και το συμπλήρωμα διπλώματος του φοιτητή.
 • Τα 4 είναι μαθήματα εξειδίκευσης (ΜΕ) που επιλέγονται από τις άλλες δύο κατευθύνσεις σπουδών του Π.Π.Σ. Στην περίπτωση που τα 4 αυτά μαθήματα επιλέγονται όλα από μία μόνο κατεύθυνση σπουδών, τότε συγκροτούν τη δευτερεύουσα κατεύθυνση εξειδίκευσης (“minor”) του φοιτητή, η οποία επίσης αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και το συμπλήρωμα διπλώματος του φοιτητή.

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία θα πρέπει να έχει θέμα σχετικό με την κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει και επιβλέποντα καθηγητή που διδάσκει μαθήματα της κατεύθυνσης. Η πτυχιακή εργασία έχει 5 ECTS και αντιστοιχεί σε ένα μάθημα της κατεύθυνσης σπουδών του φοιτητή, δηλαδή το 8ο Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης. Επομένως, ο φοιτητής που επιλέγει να κάνει πτυχιακή εργασία θα επιλέξει 7 συνολικά μαθήματα κατεύθυνσης.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προαιρετικά πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια δύο μήνες και μπορεί να διενεργείται κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών μεταξύ του τρίτου και τέταρτου έτους σπουδών, ή μετά το τέταρτο έτος σπουδών, αλλά πριν τη λήψη πτυχίου. Η πρακτική άσκηση έχει 5 ECTS και γίνεται στη θέση του 4ου Μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής. Σε κάθε περίπτωση η πρακτική άσκηση διενεργείται σύμφωνα με όσο ορίζονται στον κανονισμό του Ιδρύματος και τις εκάστοτε απαιτήσεις και προϋποθέσεις που έχουν τα τυχόν χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης της πρακτικής άσκησης στα ΑΕΙ.

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών ανά εξάμηνο παρουσιάζεται στη συνέχεια.

A ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

101

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

102

Εισαγωγή στην Λογιστική

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

103

Στατιστική Ι        

ΜΓΥ

3

1

 

4

5

104

Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΓΥ

3

2

 

5

5

105

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα και τον Ψηφιακό Κόσμο

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

106

Επιχειρησιακή Επικοινωνία

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

107

Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι*

ΜΓΥ

3

 

 

3

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

201

Μικροοικονομική

ΜΓΥ

3

2

 

5

5

202

Στατιστική ΙΙ

ΜΓΥ

3

1

 

4

5

203

Βάσεις Δεδομένων

ΜΓΥ

2

1

1

4

5

204

Οικονομικά Μαθηματικά

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

205

Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΜΓΥ

2

1

 

3

5

206

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

ΜΓΥ

3

 

 

3

5

207

Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ*

ΜΓΥ

3

 

 

3

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

301

Μακροοικονομική

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

302

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

303

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

304

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

305

Μάρκετινγκ

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

306

Μεθοδολογία Έρευνας

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

401

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων Ι

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

402

Χρηματοοικονομική  Διοίκηση

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

403

Διοίκηση δικτύου διανομών (logistics)

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

404

Διοίκηση Πωλήσεων

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

405

Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

406

Δημόσιες Σχέσεις

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

 

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

501

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικ. Αποφάσεων ΙΙ

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

502

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

503

Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (1ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (2ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (1ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

601

Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων

ΜΕΥ

3

2

 

5

5

602

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

603

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (3ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (4ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (2ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

701

Διοίκηση Ποιότητας 

ΜΕY

3

 

 

3

5

702

Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

703

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

ΜΕΥ

3

1

 

4

5

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (5ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (6ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (3ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

801

Στρατηγική Επιχειρήσεων

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

802

Εργασιακές Σχέσεις

ΜΕΥ

3

 

 

3

5

803

Διοικητική Λογιστική

ΜΕΥ

2

1

 

3

5

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (7ο)

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Επιλογής – Κατεύθυνσης (8ο) ή Πτυχιακή Εργασία

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (4ο) ή Πρακτική Άσκηση

ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

A01

Διοικητική Οικονομική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α02

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΜΕ

2

1

 

3

5

Α03

Αρχές Οικονομικής Σκέψης

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α04

Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α05

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α06

Ζητήματα Σύγχρονης Ελληνικής  Οικονομίας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α07

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Α08

Λογιστική εταιρειών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α09

Περιφερειακή Οικονομική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α10

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α11

Ελεγκτική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α12

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης  Στατιστικής

ΜΕ

3

 

 

3

5

Α13

Στοιχεία Δικαίου Επιχειρήσεων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

                 

 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

B01

Μάρκετινγκ υπηρεσιών

ΜΕ

3

 

 

3

5

B02

Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B03

Επικοινωνία μέσων κοινωνικής δικτύωσης

ΜΕ

3

 

 

3

5

B04

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

ΜΕ

2

1

 

3

5

B05

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B06

Ειδικά θέματα διαδικτυακού μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

B07

Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

B08

Διοίκηση Μ.Μ.Ε.

ΜΕ

3

 

 

3

5

B09

Ηγεσία και Διαχείριση Αλλαγών

ΜΕ

2

1

 

3

5

B10

Διοίκηση Οργανισμών

ΜΕ

2

1

 

3

5

B11

Συμπεριφορά καταναλωτή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΜΕ

3

 

 

3

5

B12

Ειδικά θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

ΜΕ

3

 

 

3

5

B13

Αθλητικό μάνατζμεντ και μάρκετινγκ

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Γ01

Ειδικά θέματα βάσεων δεδομένων

ΜΕ

2

 

1

3

5

Α07

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομοτεχνικές Μελέτες

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ02

Σχεδιασμός δικτυακών τόπων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ03

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΜΕ

3

 

1

4

5

Γ04

Διοίκηση Προμηθειών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ05

Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ06

Σχεδιασμός Συστημάτων  Υπηρεσιών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ07

Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

                 

 

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Μάθημα

ΤΥΠ

Θ

ΑΠ

Ε

ΩΡ

ECTS

Γ08

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ09

Διοίκηση Τεχνολογίας Καινοτομίας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ10

Διοίκηση Έργων

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ11

Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ12

Επιχειρηματική Ευφυία και Επιχειρηματική Αναλυτική

ΜΕ

3

 

 

3

5

Γ13

Ειδικά θέματα επιχειρησιακής έρευνας

ΜΕ

3

 

 

3

5

Κ01

Επιχειρηματική Μελέτη

ΜΕ

3

 

 

3

5

 

 

 

 

Προσωπικό

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο Τμήματος ΟΔΕ: 2321-0-49135
Fax Τμήματος ΟΔΕ: 2321-0-49165
Τηλέφωνο Γραφείου Προέδρου: 2321-0-49131
Ταχυδρομική διεύθυνση : Τέρμα Μαγνησίας 62124 Σέρρες
e-mail Τμήματος OΔE : tde@teicm.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://business.teicm.gr/