Γενικές πληροφορίες

Η επιστήμη της Μηχανολογίας είχε, ανέκαθεν, ιδιαίτερα ευρεία απήχηση λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων κίνησης και συστημάτων παραγωγής & μεταφοράς ισχύος. Στον «τομέα ευθύνης» της επιστήμης της Μηχανολογίας εμπίπτει και ο σχεδιασμός συστημάτων που δεν περιλαμβάνουν κίνηση ή μεταφορά ισχύος, όταν αυτά υπόκεινται σε υψηλές πιέσεις ή/και θερμοκρασίες. Έτσι, ο Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός είναι σε θέση να διαχειριστεί την παραγωγική διαδικασία με ολιστικό τρόπο, από τη σύνταξη της ιδέας για ένα αντικείμενο, μέχρι την κατανόηση των απαραίτητων διεργασιών για να λειτουργήσει αυτό, και, από την παραγωγή και βελτιστοποίηση του αντίστοιχου ολοκληρωμένου στοιχείου, μέχρι και την ενσωμάτωσή του σε μεγαλύτερα συστήματα. Όλα τα παραπάνω, αντανακλώνται πολύ εμφατικά στα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Το ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΔΙΠΑΕ
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ ιδρύθηκε το 1983, ως ένα από τα πρώτα Τμήματα του νεοσύστατου (τότε) ΤΕΙ Σερρών (Ν. 1404/1983). Το 2013, με βάση το ΠΔ 102, ΦΕΚ 136Α/05-06-2013, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνοντας δύο (2) θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, την Κατεύθυνση των Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών, και την Κατεύθυνση των Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών. Εν τέλει, τον Μάιο του 2019, με βάση τον Ν. 4610, ΦΕΚ 70/07-05-2019, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ ΚΜ ενσωματώνεται στο ΔΙΠΑΕ. Από τον Σεπτέμβριο του 1993, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ στεγάζεται σε ένα ανεξάρτητο campus έκτασης 250.000 τετραγωνικών μέτρων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών, το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος διατίθεται επαρκής κτηριακή υποδομή, συνολικής επιφάνειας 6.250 τετραγωνικών μέτρων, που περιλαμβάνει 7 αίθουσες διδασκαλίας, συνολικής χωρητικότητας 300 ατόμων, 2 αμφιθέατρα, συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων, και 24 αποκλειστικής χρήσης, πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες εργαστηρίων, συνολικής χωρητικότητας 480 ατόμων. Η δε αξία του εγκατεστημένου εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος υπερβαίνει τα 7.000.000 €.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ είναι:
Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση, και να συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστήμης της Μηχανολογίας.
Να παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια τα οποία θα εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν αρτιότερη κατάρτισή τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιομηχανικού και του βιοτεχνικού ιστού της χώρας, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτόμες ιδέες, µέσω της εφαρμογής επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων.
Να διασπείρει τη νέα επιστημονική γνώση, μέσω συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς επίσης και με διαφόρους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επ’ αυτού, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ συμμετέχει σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εταιρείες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και διεθνώς.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το υφιστάμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Μηχανολογίας, το οποίο αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή & λειτουργία μηχανών και εγκαταστάσεων, καθώς και συστημάτων παραγωγής & διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των φοιτητών, την οικονομία, την κοινωνική αποδοχή, και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Ο πρωταρχικός στόχος του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, είναι η προσφορά ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με εφαρμογή στην αγορά εργασίας. Ακολούθως, το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών είναι ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ της ανάπτυξης ενός στέρεου θεωρητικού υποβάθρου και της απόκτησης τεχνικών δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση των φοιτητών σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, ενισχύοντας έτσι την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και τεχνολογικής εφαρμογής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναμένεται πως οι απόφοιτοί μας είναι σε θέση να συμπληρώσουν το κενό μεταξύ των αυξανόμενων απαιτήσεων των εκάστοτε εργασιακών φορέων για εξειδίκευση και αριστεία, και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.

Η απόκριση του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας πιστοποιείται και από τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 (MIS 299917), και αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001 – 2011. Η εν λόγω ανάλυση υποδεικνύει πως το 85% των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ εισήλθε στην αγορά εργασίας μέσα στους πρώτους 12 μήνες από τη λήψη του Διπλώματος.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΤΜΉΜΑΤΟΣ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μόνες πηγές που, ενώ δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, μπορούν να στηρίξουν μια συγκροτημένη και αξιόπιστη πρόταση, ικανή να αποτελέσει μακροπρόθεσμα το επόμενο ενεργειακό δόγμα της χώρας μας. Επ’ αυτού, το σχετικά ευνοϊκό αντίστοιχο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολύ μεγάλων επενδυτών. Μεταξύ των παγκόσμιων κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι οι ισπανικές εταιρείες Endesa, Iberbola, Acciona και Gamesa. Επίσης, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται γαλλικές, ιταλικές, και γερμανικές εταιρίες, οι οποίες προσβλέπουν στη συνέχιση της ανάπτυξης και επιτυχίας τους στον χώρο. Είναι ξεκάθαρο πως, η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ απαιτεί εξειδικευμένο και καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε μια προσπάθεια ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με τους παρακάτω στόχους:

  1. Την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στον μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστο-ποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
  2. Την παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές & διοικητικές μονάδες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ισχύος από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.
  3. Τον εφοδιασμό των νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην προστασία του κλίματος, προωθώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κάτι που αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα μας (Ν. 3851/2010).

4. Την προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και την καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.

Η λειτουργία του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» έγκειται στο να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του στέρεα θεμέλια γνώσεων και αρχών, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο, αλλά και πολλά υποσχόμενο εργασιακό περιβάλλον. Εκτιμάται πως, έτσι μόνον μπορεί να καλυφθεί το κενό μεταξύ των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδίκευση και αριστεία πάνω σε θέματα που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.

Προσωπικό

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ή/και  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

E-mail

1. Γκότσης Πασχάλης Καθηγητής Α’ Βαθμίδας Εφαρμοσμένη Μηχανική και Δυναμική μηχανολογικών κατασκευών 23210-49203

pkgotsis@teiser.gr

2. Δαυίδ Κωνσταντίνος Καθηγητής Α’ Βαθμίδας Εργαλειομηχανές -Μηχανουργική Τεχνολογία 23210-49157

david@teiser.gr

3. Μωυσιάδης Αναστάσιος Καθηγητής Α’ Βαθμίδας Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές – Στοιχεία Μηχανών 23210-49153

amois@teiser.gr

4. Χασάπης Δημήτριος Καθηγητής Α’ Βαθμίδας Φυσική – Θερμοδυναμική 23210-49101

dcasap@teiser.gr

5. Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Επιφανειακές Κατεργασίες – Χυτεύσεις – Συγκολλήσεις 23210-49201

kanth@teiser.gr

6. Κατσανεβάκης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Ενεργειακά Συστήματα-Θερμικές Μηχανές 23210-49213

kats@teiser.gr

7. Κλεΐδης Κων/νος Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 23210-49122

kleidis@teiser.gr

8. Πανταζόπουλος Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορική 23210-49221

span@teicm.gr

9. Σοφιαλίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 23210-49180

sofialidis@teiser.gr

10. Γκεϊβανίδης Σάββας Επίκουρος Καθηγητής Συστήματα Κίνησης Οχημάτων – Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 23210-49271 aki@auth.gr
11. Μισηρλής Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Θέρμανση – Ψύξη –  Κλιματισμός 23210-49260 misirlis@eng.auth.gr
12. Σαγρής Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά συστήματα Παραγωγής 23210-49143

dsagris@teiser.gr

13. Μοσχίδης Νικόλαος Λέκτορας Εφαρμογών Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. 23210-49218

nmoschidis@teiser.gr

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Εβελζαμάν Ιωάννης Τεχνολόγος Μηχανολόγος
Λιούσα Χρυσούλα Εργοδηγός Χημικός
Μπάσιος Αθανάσιος Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος
Ουρδούδη Βαΐα Τεχνολόγος Μηχανολόγος
Παράσχου Θεόδωρος Τεχνολόγος Μηχανολόγος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. Τσιάρα Ευαγγελία Προϊστάμενη Γραμματείας
2. Ντόκα Μελπομένη Γραμματέας

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ,
Πανεπιστημιούπολη Σερρών,
Τέρμα Μαγνησίας,
62124 Σέρρες.

Τηλ.: +30-23210-49124, 49125
Fax : +30-23210-49285
E-mail: mech_eng@teiser.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Η νέα ιστοσελίδα του τμήματος είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://mech.ihu.gr/