Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ιδρύθηκε με το Νόμο 4610/2019 και αποτελεί ένα από τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Ιδρύματος.
Η έδρα του Τμήματος είναι στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης περιοχή Σίνδου. Ιστορικά, η πρώτη λειτουργία ως Τμήμα Λογιστικής έγινε με το Νόμο 1404/1983, στη συνέχεια με το ΠΔ 82/2013 το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Κοστολόγησης, Φορολογικού Προγραμματισμού και Φοροτεχνικών, Ελεγκτικής,Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα στοχεύει:
•Στη διεξαγωγή επιστημονικής πρωτογενούς και εφαρμοσμένης έρευνας
•Στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού
•Στην ανάπτυξη συνεργασιών με οικονομικές μονάδες και παραγωγικούς φορείς
•Στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές του μέσω: της συνεχούς ενασχόλησης και διεξαγωγής έρευνας των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γνωστικά τους αντικείμενα, της διενέργειας σεμιναρίων-διαλέξεων, της δημιουργίας σύγχρονων εργαστηρίων, της χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο.Οι υποδομές του περιλαμβάνουν: Αμφιθέατρο, Αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια, με τον απαραίτητο εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Γραφεία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων: Γεώργιος Β. Παπαδιοδώρου, Τηλέφωνο 2310013953, e-mail: gdiodor@acc.teithe.gr
Γραμματεία:
Σάγου Χρύσα, Γραμματέας Τμήματος, τηλέφωνο 2310013191

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: www.acc.teithe.gr