Γενικές πληροφορίες

Το πενταετούς φοίτησης Τμήμα Γεωπονίας ιδρύθηκε το 2019 (Ν. 4610/ΦΕΚ Α 70). Αποστολή του είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια και μετάδοση γνώσεων στον ευρύτερο πεδίο των γεωπονικών σπουδών μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει βασικά αντικείμενα των γεωπονικών επιστημών και των εφαρμογών τους σε όλες τις δραστηριότητες του φυτικού και του ζωικού τομέα παραγωγής, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, καθώς και στις εμπορικές επιχειρήσεις της γεωργίας και των τροφίμων (φυτικής και ζωικής προέλευσης) που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό, αστικό και περιαστικό χώρο.

Η έδρα του Τμήματος βρίσκεται στις παρυφές της Θεσσαλονίκης, η οποία εξελίσσεται σε ένα μεγάλο διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο, και σε μια γεωγραφική ζώνη που αποτελεί βασικό πυρήνα της αγροτικής παραγωγής. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους οπωρώνες της Ευρώπης, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση πεδιάδα της Ελλάδος, όπου καλλιεργούνται τα περισσότερα είδη μεγάλης καλλιέργειας και οπωροκηπευτικών, καθώς και πληθώρα παραγωγικών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι επίσης εγκατεστημένες πολλές επιχειρήσεις εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, μεγάλο ποσοστό από τις οποίες είναι εξαγωγικές. Οι συνθήκες αυτές συμβάλλουν καταλυτικά στην ουσιαστική και εμπειρική εκπαίδευση των φοιτητών, στην ευρύτερη απορρόφηση των αποφοίτων από τοπικές επιχειρησιακές μονάδες, στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, καθώς και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των γνώσεων που παράγονται και μεταδίδονται.

Οι πολυσχιδείς δραστηριότητες και λειτουργίες στη μεταβαλλόμενη σύνθετη αγροτική, αγρο-διατροφική και περιβαλλοντική πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τις συνεχείς εξελίξεις στα συναφή γεωπονικά επιστημονικά πεδία, καθιστούν αναγκαία τόσο την ευρεία όσο και την εξειδικευμένη γνωστική βάση στη γεωπονική εκπαίδευση και έρευνα. Αυτή την ανάγκη καλούνται να καλύψουν τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Γεωπονίας, τα οποία έχουν ένα κοινό γνωστικό κορμό, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών, και διακλαδίζονται από το πέμπτο εξάμηνο φοίτησης σε τρεις κατευθύνσεις: Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής.

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν κατά τα πρώτα εξάμηνα φοίτησής τους μια ευρεία κοινή γνωστική γεωπονική υποδομή, ενώ στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευθούν στον τομέα της επιλογής τους στο πλαίσιο της φοίτησής τους από το πέμπτο εξάμηνο και εξής σε μία από τις τρεις προσφερόμενες Κατεύθυνσης

Πιο συγκεκριμένα, η κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας καλύπτει το γνωστικό πεδίο που σχετίζεται με την οικονομικότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων φυτικής και ζωικής παραγωγής, την οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. Καλύπτει επίσης την αειφορική αξιοποίηση φυσικών και άλλων πόρων της υπαίθρου, καθώς και κάθε δραστηριότητα που συνεισφέρει, άμεσα ή έμμεσα, στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την εξωστρεφή ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τομέα αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η κατεύθυνση Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής καλύπτει το γνωστικό πεδίο της Επιστήμης των Ζώων και συναφών επιστημονικών κλάδων, με έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία κυρίως των αγροτικών ζώων, καθώς και των ζώων συντροφιάς. Ακόμη, καλύπτει τις μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωοτροφών και γενικότερα την παραγωγή εισροών.

Η κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής καλύπτει το πεδίο των γνώσεων που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογία του φυτικού κεφαλαίου, την παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης, την εκμετάλλευση, τυποποίηση, συντήρηση και διάθεση των προϊόντων, την παραγωγή και διάθεση γεωργικών εισροών, καθώς και δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής του αγροτικού και αστικού νοικοκυριού. Ασχολείται επίσης με τη διαχείριση, ανάπλαση και προστασία του αστικού, περιαστικού και αγροτικού φυσικού περιβάλλοντος.

Το ευρύ φάσμα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οικοδομούνται στην αρχή, σε συνδυασμό με την μετέπειτα εξειδίκευση, καθώς και με την εξάμηνη πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται κατά το δέκατο εξάμηνο, και τη διπλωματική εργασία που οι φοιτητές εκπονούν στο τέλος των σπουδών τους, καθιστούν τους απόφοιτους ικανούς να ανταπεξέλθουν σε ένα μεγάλο σύνολο των γεωπονικών εφαρμογών και των διαφοροποιημένων επαγγελματικών ενασχολήσεων. Παράλληλα, η δομή του προγράμματος εξασφαλίζει το αναγκαίο γενικό και ειδικό γνωστικό υπόβαθρο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του Τμήματος να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε μεταπτυχιακές σπουδές, επιλέγοντας από πλήθος διαθέσιμων συναφών και συγγενών επιστημονικών εξειδικεύσεων

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο(2) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

1. Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρεις ειδικεύσεις:

  • Αγροτική Επιχειρηματικότητα (Agricultural Entrepreneurship)
  • Συστήματα Ακριβείας Στη Ζωική Παραγωγή (Precision Livestock Farming Systems)
  • Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής Και Διαχείρισης Φυτικού Κεφαλαίου (Innovative Crop Production and Management Systems).

2. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρεις ειδικεύσεις:

  • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (MSc Environmental Management and Environmental Education).
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (MSc Environmental Management and Environmental Education – Entrerpreunership and Innovation)
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση και Επικοινωνία (MSc Environmental Management and Environmental Education – Education and Communication).

Προσωπικό

ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Αν. Καθηγήτρια
ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αν. Καθηγητής
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Καθηγητής
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επίκ. Καθηγήτρια
ΔΗΜΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ Καθηγητής
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επικ. Καθηγητής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Καθηγήτρια
ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Καθηγητής
ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Αν. Καθηγητής
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Καθηγητής
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Καθηγητής
ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επικ. Καθηγητής
ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ Καθηγήτρια
ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Λέκτορας
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Καθηγητής
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Επικ. Καθηγήτρια
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αν. Καθηγητής
ΜΠΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής
ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Καθηγητής
ΝΟΤΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Καθηγήτρια
ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λέκτορας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ Καθηγήτρια
ΣΚΑΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Επικ. Καθηγητής
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής
ΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λέκτορας
ΤΕΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Αν. Καθηγητής
ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Καθηγήτρια
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής
ΓΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔΙΠ
ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΤΕΠ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΝΑΧΤΣΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα διαθέτει Αίθουσες διδασκαλίας, Εκπαιδευτικά εργαστήρια, Θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια, φοιτητικά σπουδαστήρια και αναγνωστήρια, καθώς και το Αγρόκτημα.

1. Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει 4 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια

1. Εργαστήριο Αγροβιοτεχνολογίας και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων
2. Εργαστήριο Κτηνοτροφίας Ακριβείας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Χοιροτροφία
3. Εργαστήριο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Παραγωγικών Ζώων
4. Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Έρευνας και Ανάπτυξης

2. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Το Τμήμα επίσης διαθέτει 19 εκπαιδευτικά εργαστήρια κατανεμημένα σε τρια διαφορετικά σημεία του Ιδρύματος.
1. Εδαφολογίας – Γονιμότητας εδαφών
2. Εντομολογίας
3. Φυτών Μεγάλης
4. Βοτανικής
5. Αρδεύσεων–Στραγγίσεων
6. Γεωργίας & Ζιζανιολογίας
7. Γεωργικών Μηχανημάτων
8. Δενδροκομίας
9. Μετασυλλεκτικής φυσιολογίας και μεταχείρισης οπωροκηπευτικών προϊόντων
10. Βιομετρίας και Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
11. Πληροφορικής
12. Αιγοπροβατοτροφίας
13. Βοοτροφίας
14. Πτηνοτροφίας – Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντικών Μελετών
15. Χοιροτροφίας (Αγρόκτημα)
16. Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών
17. Εργαστήριο Γεωργικής Λογιστικής
18. Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων και Αγροτικής Πολιτικής
19. Γεωργικών Συνεταιρισμών

Αγρόκτημα

Το Τμήμα επίσης διαθέτει αγρόκτημα 1.200 περίπου στρεμμάτων για την υλοποίηση της εκπαίδευσης των φοιτητών αλλά και την πραγματοποίηση πειραμάτων και την υλοποίηση εξ’ ολοκλήρου ή μέρους ερευνητικών προγραμμάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνα Γραμματείας:
Φοιτητικά θέματα: 2310013862, 2310013121
Διοικητικά θέματα: 2310013865
Φαξ:2310791169
Email: infoagr@teithe.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Προσωρινά διατίθεται η ιστοσελίδα  πριν από την ένταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.