15113/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πλήρωσης δύο (2) θέσεων συνεργατών για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου