12927/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης τριών θέσεων εξωτερικών συνεργατών για υποβολή αιτήσεων  υποψηφιότητας και σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.