6477/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας πλήρωσης μιας (1) θέσης συνεργάτη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.