Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική».