ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:
ΠΡΑΞΗ Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικών Υπαλλήλων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.