Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή,
για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (ΑPP17397),
με γνωστικό αντικείμενο «Oικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και
Περιφερειακή Ανάπτυξη», του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος